Home | Contact | Disclaimer 
Missie en visie
Ook Welcom

Missie en visie


De welzijns- en cultuurorganisatie Welcom verleent diensten, biedt hulp en ondersteuning en organiseert activiteiten dicht bij mensen, ter bevordering van de sociale samenhang, de zelfredzaamheid, de deelname aan het maatschappelijk verkeer en de maatschappelijke inzet. Welcom richt zich daarbij op alle leeftijds- en doelgroepen. Speciale aandacht gaat uit naar kwetsbare groepen en voorkoming van sociaal isolement en maatschappelijke uitval.

Visie

Welcom wil in de gemeente Montferland een belangrijke bindende factor zijn; ondersteunt, ontwikkelt of ontplooit activiteiten samen met de doelgroepen, vrijwilligers en andere maatschappelijke organisaties.  De activiteiten richten zich op preventie, vorming, educatie, creativiteit, recreatie, ontmoeting, opvang, zorg, dienstverlening, informatie en ondersteuning.

Welcom is geworteld in de lokale samenleving, inwoners weten Welcom te vinden. Welcom signaleert trends, vragen en problemen en ondersteunt bij het realiseren van initiatieven, het beantwoorden van vragen en verwijst waar nodig. Op die manier speelt Welcom een verbindende rol in het lokale en regionale netwerk van organisaties op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Met de onmisbare inzet van vrijwilligers bij de uitvoering en organisatie van diensten en activiteiten met ondersteuning en adviseren van de medewerkers van Welcom.

Ambities

  • Een kwalitatief hoogwaardige, resultaatgerichte, ondernemende, en efficiënte organisatie zijn. Herkenbaar en aansprekend voor alle inwoners van Montferland, en voor medewerkers en vrijwilligers van Welcom.
  • Een ‘lenige’ organisatie die soepel inspeelt op beleidswijzigingen en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Een centrale rol op het gebied van welzijn (waaronder de Wmo) inspelend op ‘levensloopbestendige’ vragen.
  • Zichtbaar zijn in alle kernen van de gemeente Montferland.
  • Proactief, op vernieuwing en samenwerking gericht. Kortom; een innovatieve organisatie die inspeelt op de huidige en toekomstige behoeften van de inwoners van de gemeente Montferland.
  • Een betrouwbare, open, transparante en deskundige partner van onze financier(s) en ketenpartners, zowel bij de ontwikkeling als de uitvoering van het lokale welzijnsbeleid.
  • Een aantrekkelijke, stimulerende en onderscheidende werkomgeving bieden voor zowel vrijwilligers als medewerkers.